Podmínky používání

Přístupem k webovým stránkám (dále jen „webové stránky GF“) společnosti Georg Fischer Ltd., se sídlem ve Švýcarsku a registrované pod číslem CHE‑108.778.486, a/nebo jakýchkoli dceřiných společností (dále jen „GF“) zcela souhlasíte s následujími podmínkami a ujednáními pro jejich používání (dále jen „podmínky používání“). Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, webové stránky GF dále nepoužívejte. Tyto podmínky používání se mohou čas od času bez předchozího oznámení změnit.

Přístup k webovým stránkám GF a jejich používání se řídí těmito podmínkami používání, zásadami ochrany osobních údajů online, zásadami souborů cookie a všemi platnými zákony.

Dotazy lze směřovat na adresu info@georgfischer.com.

Účel / Bez nabídky

Webové stránky GF a celý obsah, jako je text, data, obrázky, grafy, loga, zvukové, animační nebo videosoubory, adresáře, databáze, seznamy a ostatní položky a informace uveřejněné na webových stránlách GF (dále jen „obsah“), slouží pouze k informačním účelům. Obsah nezakládá nabídku, příslib nebo doporučení společnosti GF provádět jakékoli transakce nebo jakýkoli právní úkon a nenahrazuje odborné poradenství a individuální ověření skutečností, které rozhodnutí předchází.

Duševní vlastnictví

Na obsah a také strukturu webových stránek GF se vztahují autorská práva, obchodní známky, ochrana osobních údajů a další práva k duševnímu vlastnictví a jiná práva. Všechny obchodní známky, servisní známky a obchodní názvy na webových stránkách GF jsou vlastnictvím společnosti GF nebo k nim má společnost GF licenci.

Jendotlivé stránky nebo části webových stránek GF si můžete vytisknout a/nebo stáhnout pro osobní nebo interní, nekomerční potřebu a pouze za předpokladu, že takové výtisky nebo stažené položky si uchovají všechna platná oznámení autorských právech a vlastnictví. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti GF nesmíte jakýkoli obsah upravovat, kopírovat, stahovat, tisknout, přenášet, šířit, zobrazovat, reprodukovat, zveřejňovat, publikovat na dalších stránkách, vytvářet odvozená díla nebo používat jakýmkoli způsobem pro veřejné nebo komerční účely, a to bez omezení.

S ohledem na výše uvedení nemáte automatický nárok na licenci nebo právo k jakýmkoli autorským právům, ochranným známkám, patentům, obchodním tajemstvím, technologiím, výrobkům, procesům nebo jiná vlastnická práva společnosti GF nebo jakékoli další strany.

Bez záruky

Společnost GF poskytuje obsah „jak je“ a „dle dostupnnosti“ bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně záruk včasnosti, spolehlivosti, přesnosti nebo úplnosti, obchodovatelnosti nebo vhodnosti obsahu pro určitý účel, dále dostupnosti, technické přístupnosti, vhodnosti nebo bezchybnosti webových stránek GF nebo skutečnosti, že používáním obsahu neporušujete práva třetích stran. Především technické údaje výrobků a služeb uveřejněných na webových stránkách GF nejsou výslovně zaručenými vlastnostmi.

Obsah se může kdykoli bez předchozího oznámení změnit. Zmínka o výrobku nebo službě nepředpokládá, že daný produkt nebo služba jsou nebo budou ve vaší zemí dostupné.

Bez zodpovědnosti

V maximální míře povolené zákonem nebude společnost GF jakýmkoli způsobem odpovídat za jakékoli ztráty (mimo jiné včetně ztráty dat, výpadku výroby, zrušení objednávek, ušlého zisku, předpokládaných úspor, ztráty dobrého jména), nároky třetích stran, náklady, výdaje nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo trestní škody jakéhokoli druhu nebo povahy, bez ohledu na právní důvod, které vyplývají nebo souvisejí s vaším přístupem, používáním nebo nemožností používání webových stránek GF, používáním nebo stahováním nebo nemožností používání obsahu, nebo s jakýmikoli chybami, nepřesnostmi nebo opomenutím v rámci obsahu, a to kdykoli nebo po libovolně dlouhou dobu. Společnost GF neodpovídá za jakékoli přenesené informace prostřednictvím webových stránek GF a nezaručuje, že jakékoli elektronické obchodování nebo komunikace jsou zcela bezpečné.

Odkazy

V rozsahu, ve kterém webové stránky GF odkazují na webové stránky třetích stran, nepřebírá společnost GF odpovědnost a neručí za obsah takových webových stránek nebo jejich používání. Odkazy na webové stránky třetích stran slouží pouze pro usnadnění a informaci. Společnost GF odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah nebo webové stránky třetích stran nebo weby, které na webové stránky GF odkazují nebo z nich čerpají data.

Zásady ochrany osobních údajů

Nakládá s osobními údaji poskytnutými při používání webových stránek GF přísně důvěrně a v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. Informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů online a zásadách souborů cookie.

Rozhodné právo a místo jurisdikce

V souladu se závaznými právními předpisy se používání webových stránek GF řídí výhradně hmotným právem Švýcarska. Výlučným místem soudní příslušnosti v případě jakýchkoli sporů vyplývajících nebo souvisejících s výše uvedeným jsou obecné soudy v kantonu Schaffhausen, Švýcarsko.

Aktualizováno: Říjen 2018

Kontakt

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Švýcarsko