Cele dotyczące zrównoważonego rozwoju

Nasze cele dzielą się na ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Cele skupiają się na takich działaniach, jak poprawa bezpieczeństwa w pracy, optymalne wykorzystanie zasobów, ograniczenie wytwarzania gazów cieplarnianych, opracowywanie innowacyjnych i energooszczędnych produktów oraz zapewnianie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw. 

  • Cele ekonomiczne
    Wzrost nie jest celem samym w sobie. Staje się motorem zrównoważonego rozwoju, gdy zoptymalizowane przepływy materiałów i energii poprawiają wydajność zarówno firmy, jak i klientów, a także napędzają ochronę zasobów naturalnych i klimatu. Firma GF Machining Solutions dzieli cele ekonomiczne swojej spółki macierzystej, Georga Fischera.
  • Cele środowiskowe
    Zgodnie z celami środowiskowymi Georga Fischera, firma GF Machining Solutions posiada certyfikat ISO 14001:2015 oraz wdrożyła politykę i cele środowiskowe, stale poprawiając swoją wydajność w tym obszarze. Uwzględnia to również wymogi prawne i inne.
  • Cele społeczne
    Zgodnie z celami społecznymi ustalonymi przez spółkę macierzystą, Georg Fischer, firma GF Machining Solutions zintegrowała bezpieczeństwo i higienę pracy w swoich systemach zarządzania. Certyfikacja OHSAS 18001 pomaga GF Machining Solutions identyfikować i kontrolować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, zmniejszać szanse wystąpienia potencjalnych wypadków, wspierać zgodność z przepisami oraz poprawiać ogólną wydajność.

Jakość tworzona przez GF Machining Solutions

Jakość ma znaczenie i jest misją każdego pracownika na każdym stanowisku w GF Machining Solutions. Zadowoleni klienci, zmotywowani i zaangażowani pracownicy, a także pozytywne środowisko pracy to fundamenty trwałego sukcesu ekonomicznego naszej firmy. Terminowe spełnianie potrzeb i wymagań rynku, wysoka jakość produktów i usług, a także bezpieczeństwo procedur i procesów to gwarancja satysfakcji naszych klientów.

Wdrożenie zasad jakości w naszej pracy i produktach jest możliwe dzięki MS² – zintegrowanemu systemowi zarządzania dla całego GF Machining Solutions.

Jakość GF Machining Solutions posiada certyfikat zgodności z normą ISO 9001. Umacnia to naszą pozycję na rynku i pomaga w ciągłym doskonaleniu naszych procesów.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie GF obejmuje określone obszary, systemy kontroli wewnętrznej, zarządzanie ciągłością biznesową oraz zgodnością z przepisami, a także systematyczną identyfikację i ocenę ryzyka, jak również definiowanie i wdrażanie środków mających na celu unikanie ryzyka i jego minimalizację.

W tych dążeniach Georg Fischer kieruje się filozofią zarządzania ryzykiem. Ryzyko, którym można zarządzać, jest akceptowane pod warunkiem, że jest ono równoważone przez znaczne możliwości ekonomiczne w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. Jeśli pomimo podjętych środków nie można uniknąć zidentyfikowanych zagrożeń, znacznie ich ograniczyć ani zarządzać nimi, Georg Fischer angażuje się w transfer ryzyka poprzez zawarcie odpowiednich polis ubezpieczeniowych.