AgieCharmilles CUT 1000 시리즈

탁월한 정확도를 자랑하는 설계
미세 치수 요구를 충족하도록 특별히 설계된 GF 머시닝 솔루션즈의 CUT 1000 시리즈는 정밀도 및 생산성 측면에서 고유한 기능을 제공하며 기계 가공 결과의 완벽한 예측성과 반복성도 제공합니다.

CUT 1000 - CUT 1000 OilTech

CUT 1000 OilTech

CUT 1000 시리즈 OilTech 버전은 탁월한 표면 무결성과 표면 마감을 위해 설계되었습니다. 최상의 표면 마감을 위해 필요한 절삭 횟수를 줄입니다.

CUT 1000 OilTech

규격

CUT 1000

Main Specifications

Main Specifications

Travel X, Y, Z 

220 x 160 x 100 mm

8.66 x 6.3 x 3.93

Min. surface roughness RA 0.05 μm
Max. taper angle / height

3/80°  mm

3/3.14° in

Max. workpiece dimensions *

300 x 200 x 80 mm

11.81 x 7.87 x 3.14 in

Max. workpiece weight

35 kg

77 lbs

Workpiece

Workpiece

Travel U, V

± 40 mm

± 1.57 in

Wire diameters                                                  

0.07 - 0.20 (0.02-0.05 optional) mm

0.003 - 0.008 (0.0008 - 0.002 optional) in

Max. wire spool weight 2x8 kg

* Width x depth x height

CUT 1000 Oiltech

Main Specifications

Main Specifications

Travel X, Y, Z 

220 x 160 x 100 mm

8.66 x 6.3 x 3.93

Min. surface roughness RA 0.05 μm
Max. taper angle / height

3/80°  mm

3/3.14° in

Max. workpiece dimensions *

300 x 200 x 80 mm

11.81 x 7.87 x 3.14 in

Max. workpiece weight

35 kg

77 lbs

Workpiece

Workpiece

Travel U, V

± 40 mm

± 1.57 in

Wire diameters                                                  

0.07 - 0.20 (0.02-0.05 optional) mm

0.003 - 0.008 (0.0008 - 0.002 optional) in

Max. wire spool weight 2x8 kg

* Width x depth x height


관심을 가질 만한 주제